Waag

Klachtenreglement Styx Automotive

Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen

Het klachtenreglement geeft de klager een middel iets te ondernemen tegen de bejegening, het doen of nalaten van Styx Automotive B.V. (kortweg Styx) of één van haar medewerk(st)ers. Een klacht kan tevens betrekking hebben op derden die in opdracht van Styx werkzaamheden ten behoeve van cliënten van Styx hebben verricht. Styx kan op basis van de ontvangen klachten het eigen handelen beoordelen en zo nodig corrigeren.

Het klachtenreglement moet zowel voor de cliënten als voor de medewerk(st)ers van Styx duidelijk zijn. Om deze reden is de klachtenprocedure van Styx neergelegd in een reglement, dat voor iedereen beschikbaar is. Bij de opzet van klachtenreglement is aandacht besteed aan de toetsing van de Nationale Ombudsman betrekking tot de interne klachtenbehandeling door bestuursorganen, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG)

Styx zal bij aanvang van alle trajecten alle cliënten wijzen op de aanwezigheid van het klachtenreglement

Artikel 2. Omschrijving van een klacht

Artikel 3. Het indienen van een klacht

Artikel 4. De ontvangstbevestiging

Artikel 5. De beantwoording van de klacht

Artikel 6. Het inzien van stukken en het horen van de klager

Artikel 7 Rapportage klachten

Styx zal zorgdragen, ten aanzien van de aangemelde klachten, te allen tijde kunnen rapporteren omtrent:

Heeft u een klacht over de kwaliteit van een Inburgeringscursus of een duaal traject en u bent niet tevreden over de klachtafhandeling daarvan door Styx Automotive, dan kunt u contact opnemen met de klachtenlijn van Blik op Werk. U kunt Blik op Werk bereiken tussen 13:00 uur en 16:00 uur op telefoonnummer 030-3030 645. U kunt ook mailen naar klachten@ikwilinburgeren.nl of een formulier invullen op de website van Blik op Werk. U kunt overwegen om uw klacht in te dienen bij het College van Arbitrage Inburgeren van Blik op Werk. Blik op werk kan u daar verder over informeren.

Artikel 8. Slotbepalingen