Waag

Privacyreglement

Beste klant,
Styx Automotive BV wil graag voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze wijze willen wij u laten weten hoe wij om gaan met uw gegevens en waar we ze voor gebruiken. De belangrijkste wijziging is dat wij aantoonbaar moeten kunnen maken dat wij toestemming hebben om uw gegevens te verzamelen. Hieronder geven we graag een overzicht van de gegevens die wij verzamelen en op welke manier deze worden opgeslagen en gebruikt.


Welke gegevens verzamelen wij:

In geval van bedrijf: bedrijfsnaam, BTW nummer, KvK nummer, contactpersoon naam, adresgegevens facturatie en levering, emailadres, telefoonnummer, rekeningnummer, bestellingen, soort bedrijf.


Als Klant: naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bsn, geboorte datum, paspoortnummer (t.b.v. verlening dienst, ter identificatie en correspondentie met betrokken instanties), naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres (t.b.v. klanttevredenheidsonderzoek), naam, adresgegevens, bsn, geboorte datum, rekeningnummer (t.b.v. facturering).


Waarom verzamelen wij deze gegevens:

Styx Automotive BV heeft deze gegevens nodig voor het uitvoeren van haar (re-integratie)diensten, verwerken aanmelding traject, monitoring van de vorderingen binnen het afgenomen traject, verantwoording naar opdrachtgevers zoals Uitkeringsinstanties en geldverstrekkers zoals DUO en voor het verbeteren van uw klantervaring/klantenservice. Tevens kunnen wij onze diensten beter aanpassen op de vraag van onze klanten.  


Hoe verzamelen we deze gegevens:

Wij verzamelen uw gegevens tijdens uw aanmelding/intakegesprek via telefoon, contactpersoon of email en tijdens uw bezoek aan Styx Automotive BV. Ook verzamelen wij gegevens door het invullen van aanmeldings- en contactformulieren op de website of op beurzen. 


Waar worden uw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld:

- beveiligd extern digitaal archief
- fysieke dossiers in ons kantoor en afgesloten extern archief
- personeel, welk geheimhoudings-verklaring heeft ondertekend


Wij delen uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld. Met iedereen waarmee uw gegevens worden gedeeld, is een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat uw privacy is gewaarborgd.


Hoelang verzamelen we deze gegevens:

Voor de belastingdienst zijn wij verplicht uw financiële gegevens 7 jaar lang te bewaren in onze financiële administratie. In dat systeem zullen uw gegevens 7 jaar lang blijven opgeslagen, waarna ze automatisch worden verwijderd. Uw andere persoonlijke data, zoals re-integratie en Jobcoach gegevens zullen 5 jaar bewaard worden, na afsluiten van de trajecten. Voor re- en integratie waaronder inburgering bewaren we de data 5 jaar omdat dit voor nazorg en kwaliteitswaarborging de meest gangbare termijn is.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Styx Automotive en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@styxautomotive.nl of per post naar Styx Automotive, De Pinckart 9A, 5674 CB Nuenen. Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u zich, bij indiening van uw verzoek, te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de 'Kopie ID' app voor gebruiken. Styx Automotive wil u er tevens op wijzen dat u, indien u er niet samen met ons uitkomt, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.